Klientom poskytujeme tieto služby :

Košická oddlžovacia spoločnosť s.r.o. pomáha klientom, ktorí majú problémy so splácaním úverov, majú exekúcie, zrážky zo mzdy z bánk a nebankových spoločností, problémy s inkasnými spoločnosťami, výkon záložného práva na nehnuteľnosť , dražbu nehnuteľnosti.

Riešime neoprávnené obohacovanie bánk, nebankových spoločností a inkasných spoločností.

Každú jednu úverovú zmluvu posudzujeme z hľadiska dodržania zákonov o ochrane spotrebiteľa a vo svetle aktuálnych záverov  komisie Ministerstva Spravodlivosti na ochranu spotrebiteľa.

Na základe posúdenia dodržiavania zákonov o ochrane spotrebiteľa v súlade s aktuálnymi závermi komisie Ministerstva spravodlivosti spolupracujúci advokáti vypracujú posudky k žalobám, neodkladných opatrení, alebo vykonajú iné náležité písomné úkony, ktoré sú nutné k úspešnému riešeniu problémov klienta. Postupne podávame žaloby s tým, že máme vysokú mieru úspešnosti na súdoch.

1. Oddĺženie

Zastavíme vymáhanie dlhov od bánk a nebankových spoločností

  • Zastavíme zrážky zo mzdy
  • Zastavíme vymáhania pohľadávok z bánk
  •  Zastavujeme dražby, výkon záložného práva
  •  Pripravujeme žaloby na súd ohľadne zastavenia splátok celých, alebo čiastočných z dôvodu neopravného obohacovania sa bánk,  nebankových spoločností a inkasných spoločností
  • Pripravujeme Neodkladné opatrenia na zastavenie zrážok zo mzdy, ktoré sú vždy neoprávnené.

Doklady potrebné k oddlženiu:
a). Občiansky preukaz
b). Úverové zmluvy ( ak sa jedná o hypotéku tak aj záložňu zmluvu)
c). Doklad o zrážke zo mzdy
d). Doklad o začatí exekúcie
e). Exekučný titul

2. Osobný bankrot

Príprava a spracovanie dokumentácie k podaniu Osobnému bankrotu .

  •      podmienkou osobného bankrotu je mať aspoň jednu exekúciu.

Doklady potrebné k Osobnému bankrotu:

Po osobnej konzultácii Vás budeme informovať o dokladoch, ktoré sú nutné k vypracovaniu osobného bankrotu a tak isto či vo vašom prípade je možné realizovať osobný bankrot.

3. Dražby

Zastavenie dražby nie je ľahký proces a v niektorých prípadoch je aj nemožné dražbu zastaviť. Z tohto uvedeného dôvodu každú jednu dražbu zvlášť posudzujeme či je reálne dražbu zastaviť, alebo nie.

Doklady potrebné k Dražbe:

a)   úverová zmluva k hypotéke

b)   záložná zmluva k hypotéke

c)   oznámenie o výkone záložného práva zo strany banky

d)   dokumenty od dražobnej spoločnosti

Vážený klienti upozorňujeme Vás, že naša spoločnosť sa nezaoberá rozplácaním existujúcich úverov - správou dlhov a nežiadame klientov o žiadne neoprávnené, alebo skryté poplatky zahrnuté do rozplácania existujúcich úverov.

Všetky úkony, ktoré naša spoločnosť realizuje v prospech klienta sú transparentné a kedykoľvek overiteľné nakoľko klient každý úkon vlastnoručne podpisuje a konzultuje s našou spoločnosťou.

Košická oddĺžovacia spoločnosť s.r.o.